Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Meceda., verder aan te duiden als Meceda en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitsluitend schriftelijk met Meceda overeengekomen te worden.
1.2 Onder “de afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: de opdrachtgever, danwel een ieder die met Meceda een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Meceda een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3 Indien Meceda niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Meceda het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke wettelijke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden Meceda niet, tenzij deze schriftelijk door Meceda zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Meceda een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Meceda niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle door Meceda gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, vragen, ontwerpen, en daaraan ontleende gegevens.
2.2 Bij onjuiste verstrekte gegevens vervalt direct de gedane offerte/prijsopgave. Afnemer blijft verantwoordelijk voor de juiste verstrekte gegevens.
2.3 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Meceda met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.
2.4 Door Meceda verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.5 Meceda behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Meceda een opdracht schriftelijk en/of digitaal heeft bevestigd of nadat Meceda met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.
3.3 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Meceda slechts voor zover zij door Meceda schriftelijk en/of digitaal zijn bevestigd.
3.4 Meceda is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Wijzigingen en meerwerk
4.1 Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt Meceda zich het recht voor om de afnemer de door Meceda reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
4.2 Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door Meceda schriftelijk en/of digitaal aan de afnemer worden medegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Meceda.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s, exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Indien de Nederlandse wetgeving aanpassing van de facturen vereist zullen deze door Meceda gevolgd worden.
5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Meceda gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Reclames
6.1 De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering doch binnen de hiervoor genoemde termijn vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen twee werkdagen na vaststelling daarvan, schriftelijk en/ of digitaal aan Meceda gemeld te worden.
6.2 Onverminderd hetgeen in 6.1 is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk op beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering, schriftelijk aan Meceda gemeld te worden.
6.3 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in 6.2 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie maanden na aflevering van de goederen schriftelijk aan Meceda te worden gemeld.
6.4 Na het verstrijken van de respectievelijk in 6.1, 6.2 en 6.3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Meceda in behandeling genomen.
6.5 Indien en voor zover de reclame door Meceda gegrond wordt bevonden, is Meceda uitsluitend verplicht het(de) gebrek(en) te herstellen danwel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van Meceda, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
6.6 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Meceda.
6.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Meceda. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Meceda nader op te geven adres.

Artikel 7. Betaling
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient het factuurbedrag op de volgende wijze te worden voldaan, mits creditcheck positief bevonden, 50% bij opdracht en de resterende 50% binnen 14 dagen na factuurdatum. 7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Meceda aangewezen bank- of girorekening. De op de bank/giroafschriften van Meceda vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
7.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
7.4 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
7.5 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Meceda onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht, te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende hetzij het op dat moment geldende officiële promessedisconto van De Nederlandsche Bank vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis, hetzij de op dat moment geldende wettelijke rente. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Meceda verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 350,—.
7.6 Indien Meceda daartoe aanleiding ziet, kan Meceda nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
7.7 Bij nieuwe relaties worden de eerste drie opdrachten onder vooraf betaling geleverd. Zolang Meceda geen kredietlimiet heeft toegestaan, wordt alleen onder vooraf betaling geleverd. Binnen de door Meceda toegestane kredietlimiet dient betaling te zijn bijgeschreven conform Artikel 7 lid 1.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Meceda tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst. 8.2 De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Meceda in onderpand te geven.
8.3 Ingeval Meceda de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Meceda op schadevergoeding onverlet.
8.4 De afnemer is niet gerechtigd het geleverde ten nadele van Meceda te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Meceda heeft voldaan.

Artikel 9. Levertijd
9.1 Alle door Meceda genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Meceda bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Meceda schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
9.2 Overschrijding van de door Meceda opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 10. Levering
10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn Meceda. Ter dekking van de hiermee gepaard gaande kosten brengt Meceda voor iedere opdracht € 7,— in rekening. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
10.2 Indien de afnemer bij aflevering van de goederen weigert deze in ontvangst te nemen en niet kan aantonen de opdracht voor het tijdstip van verzending van de goederen schriftelijk te hebben geannuleerd, heeft Meceda het recht € 50,- in rekening te brengen. Indien bovendien in bovengenoemde situatie blijkt dat de goederen in beschadigde en/of niet in originele verpakking aan Meceda zijn geretourneerd, heeft Meceda tevens het recht over te gaan tot creditering van 85% van de factuurwaarde.
10.3 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Meceda de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveranties is Meceda gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
10.4 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 11. Transport
11.1 Meceda bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/ vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Meceda is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voorzover Meceda zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 12. Diensten
12.1 De navolgende bepalingen zijn – in het bijzonder – van toepassing indien Meceda diensten verleent.
12.2 Indien het verlenen van diensten in fasen zal plaatsvinden, zullen Meceda en de afnemer afzonderlijke afspraken maken.
12.3 Onverminderd het in artikel 14 bepaalde, zal Meceda overeenkomsten ten aanzien van diensten voor aanvang van de uitvoering kunnen ontbinden, indien blijkt dat Meceda niet de mogelijkheden heeft om de overeengekomen diensten te kunnen leveren, zonder dat de afnemer enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

Artikel 13. Overmacht
13.1 Indien Meceda door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Meceda gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Meceda op betaling door de afnemer voor reeds door Meceda verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Meceda alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Meceda tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmogelijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede toerekenbare tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Meceda haar verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.

Artikel 14. Garantie
14.1 Behoudens hetgeen in 14.5 is bepaald, garandeert Meceda de door haar geleverde goederen tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Meceda naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Meceda. Gebruiksartikelen als kaarten, flyers en andere drukwerken worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Meceda. Gebreken dienen schriftelijk bij Meceda te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
14.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Meceda zijn gewijzigd of worden onderhouden.
14.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door Meceda vervaardigde goederen de garantie voor een periode van twaalf maanden vanaf het tijdstip van levering.
14.4 Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Meceda geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Meceda niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
14.5 Indien de goederen door Meceda van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantie van de toeleverancier. Meceda zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.
14.6 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Meceda in rekening worden gebracht.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 Meceda is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Meceda. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Meceda is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld.
15.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Meceda geleverde goederen, is Meceda niet aansprakelijk.
15.4 De afnemer vrijwaart Meceda en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Meceda geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Meceda en/of door haar ingeschakelde derden.
15.5 De aansprakelijkheid van Meceda uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
15.6 Meceda accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de mogelijke directe en indirecte gevolgen van eventueel op te treden software problemen in verband met de eeuwwisseling, ten gevolge van de datum notering vanaf het jaar 2000 dan wel in verband met de invoering van de Euromunt, anders dan bepaald in de leveringsvoorwaarden overeengekomen met de leverancier van Meceda.

Artikel 16. Ontbinding/Beëindiging
16.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
b. Meceda goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
16.2 Meceda is in de 16.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enig door de afnemer aan Meceda verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of c. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.
16.3 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/ beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 17. Geheimhouding
17.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs) informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.
17.2 Meceda is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade.
Artikel 18. Algemeen
18.1 De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen
19.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter in Assen of een rechter, naar keuze van Meceda, tenzij anders is overeengekomen.
19.3 Meceda is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.